TS. LÊ BÍCH THẮNG
  • Chuyên gia Công nghệ sinh học và Môi trường
  • Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Bảo vệ Môi trường – Liên hiệp Hội Việt Nam