PGS. TS Đoàn Năng

  • Chuyên gia Luật Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ
  • Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ