GS.TS. LÊ MINH TÂM
  • Chuyên gia Luật dân sự/Sở hữu trí tuệ
  • Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam